?

Log in

 
 
06 November 2008 @ 09:55 pm
Uittreksel: N.F.O., 1975  
[Scroll down for English version!]


Uittreksel uit die boek 'Nasionale Fisiese Ontwikkelingsplan', uitgegee deur die Departement van Beplanning en die Omgewing, Republiek van Suid-Afrika, 1975.

Omdat die Suid-Afrikaanse ekonomiese stelsel op die vryemarkmeganisme gebaseer is, kan die huidige fisiese ontwikkelingspatroon gesien word as een van die gevolge van die basiese strewe van dié stelsel, naamlik maksimum wins uitgedruk in persoonlike geldinkomste. Die handelaar, die nyweraar en die boer vestig hulle op die plek waar inkomste en koste vir hulle maksimum voordele oplewer, en dit gee aanleiding tot 'n algemene verspreidingspatroon wat dan hoofsaaklik op korttermynbesluite berus. Die Regering van 'n land moet egter uit hoofde van sy groter kennis van gebeure op sowel plaaslike as internasionale vlak 'n breë siening handhaaf wat soms optrede vir langtermynoogmerke noodsaaklik kan maak wat nie noodwendig met korttermynoorwegings strook nie.

Die Regering se verantwoordelikheid is nie beperk tot die bevordering van ekonomiese vooruitgang nie; hy moet ook maatskaplike en ekologiese doelwitte nastreef en faktore in ag neem wat in baie gevalle die bevolkingsverspreidingspatroon en lokalisering van aktiwiteite kan beïnvloed en wat ingrypende ekonomiese implikasies kan inhou.

[...] By die keuse van waar groei moet plaasvind, is dit belangrik om in gedagte te hou dat, indien dit [uitsluitlik] aan vrye markfaktore oorgelaat word om die optimum vestigingsplek te bepaal, dit hoofsaaklik gedoen word op grondslag van die kostepatroon van die individuele onderneming sonder voldoende inagneming van die totale addisionele koste wat deur die hele gemeenskap gedra moet word. Hierdie benadering sou dus beteken dat 'n vestigingspatroon wat gegrond is op die maksimum ekonomiese voordeel van die ondernemer op die bodem sou uitkristalliseer in teenstelling met die optimale patroon vir die gemeenskap in sy geheel.

Daar moet egter ook gewaak word teen die ander uiterste, naamlik waar by die keuse van vestigingsplekke só te werk gegaan word dat daar heeltemaal van ekonomiese beginsels afgewyk word. Die gevolg kan dan wees dat die koste van sodanige vesting so hoog kan wees dat dit net nie kan slaag nie en ook nie ekonomies en andersins in landbelang sal wees nie.

Ten einde die ideale vestiginspatroon te bereik, is dit nodig om ekonomiese doelwitte met maatskaplike doelwitte te versoen.

------------------------------

Translation: Excerpt from the book 'National Physical Development Plan', published by the Department of Planning and the Environment, Republic of South Africa, 1975.

Because the South African economic system is based on the free market mechanism, the current physical development pattern can be seen as one of the consequences of the basic goals of the aforementioned system, namely maximum profit expressed in personal monetary income. The merchant, the manufacturer and the farmer settle themselves at the place where income and expenditure provide them with the maximum benefits, and this leads to a general distribution pattern which is therefore mainly centered on short-term decisions. The Government of a country must, however, from a position of greater knowledge concerning events at both the local as well as the international level, maintain a broad view which would sometimes make actions for long-term designs essential, and which would not necessarily harmonise with short term considerations.

The responsibility of Government is not limited to the advancement of economic progress; it must also strive after social and ecological goals, and must take factors into account which in many cases would influence the population settlement pattern and localisation of activities and which could involve interventionary economic implications.

[...] Concerning the choice of where growth should take place, it is important to keep in mind that, should it be left [exclusively] to free market factors to determine the optimum location for settlement, the decision would mainly be made based on the cost pattern of the individual business without sufficient consideration of the total additional costs which must be defrayed by the entire community. This approach would therefore mean that a pattern of settlement which is based on the maximum economic benefit of the business owner would eventually manifest itself on the ground in opposition to the optimal pattern for the community as a whole.

However, care must also be taken in order to guard against the other extreme, namely that by which the choice of settlement locations is approached in a way which completely deviates from economic principles. The consequence in such a case can then be that the cost of such settlement be so high that it cannot succeed, and will therefore not be in the national interest either, whether economically or otherwise.

In order to reach the ideal settlement pattern, it is necessary to reconcile economic goals with social goals.
 
 
Current Location: Pretoria
Current Mood: optimisticoptimistic